Σάββατο, 29 Μαΐου 2010

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό υλικό έχει δημιουργηθεί στη βάση των αρχών της διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κατά την οποία η χρήση των νέων μέσων αλλά και των εργαλείων που αυτά προσφέρουν κρίνονται αναγκαία στη σύγχρονη εκπαίδευση.
Οι διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να καλυφθούν ή να εμπλουτιστούν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι η ενότητα Α από το μάθημα της Γεωγραφίας της Ε΄Δημοτικού:

  1. Ο Χάρτης
  2. Τα είδη των χαρτών
  3. Η Ταυτότητα του χάρτη: Τίτλος και Υπόμνημα.
  4. Η ταυτότητα του Χάρτη: Κλίμακα
  5. Ο προσανατολισμός


Καθώς και από το μάθημα των Μαθηματικών της Ε΄Δημοτικού, το κεφάλαιο 50, από την ενότητα 8, «Γεωγραφία και Μαθηματικά» με τίτλο: "Σμίκρυνση και Μεγέθυνση".
Στόχοι της διδακτικής δραστηριότητας, οι μαθητές να μπορούν:
1. Να αναφέρουν τα βασικά είδη των χαρτών
2. Να αναφέρουν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός χάρτη (τίτλος, υπόμνημα, κλίμακα, προσανατολισμός)
3. Να ερμηνεύουν τις πληροφορίες και τα σύμβολα ενός υπομνήματος του χάρτη.
4। Να υπολογίζουν την πραγματική απόσταση δύο σημείων του χάρτη με τη βοήθεια της κλίμακας.


Ειδικοί Στόχοι της δραστηριότητας, οι μαθητές :
1. Να εξοικειωθούν με τα νέα μέσα και να αναπτύξουν δεξιότητες όσον αφορά τη χρήση τους.
2. Να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο
3. Να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν τις πληροφορίες
4. Να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά.

Χρόνος : 3 Διδακτικές ώρες & 1 Διδακτική ώρα η δραστηριότητα του Webquest.
Υλικά και Μέσα διδασκαλίας:
Απαραίτητη προϋπόθεση η χρήση υπολογιστών και η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τα εργαλεία και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής:
· Το σχετικό με το θέμα blog που έχει δημιουργηθεί.
· Η αναζήτηση πληροφοριών, εικόνων και video στο διαδίκτυο.
· Αναλογικός Χάρτης για τη δραστηριότητα με την κλίμακα.
· Η σχεδιασμένη ενότητα στο Webquest η οποία προωθεί την ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου